ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2560 สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

ของสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น.  

ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กรุงเทพมหานคร

โดยระเบียบวาระการประชุม ดังนี้่

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญปั 2560

ใส่ความเห็น