เอกสารประกอบการสัมมนา Dinner Talk : การปรับตัวภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารสู่ไทยแลนด์ 4.0

จัดโดย สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมีนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นนายกสมาคมฯ

พร้อมรับฟัง ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ภาคเกษตรจะปรับตัวอย่างร์เพื่อนำไทยสู่ยุค 4.0” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

คลิกเพื่ออ่านเอกสาร

Live : งาน Dinner Talk การปรับตัวภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารสู่ไทยแลนด์ 4.0

ใส่ความเห็น