การจัดพบปะระหว่างสมาชิกสมาคมฯ และเครือข่าย

สมาคมฯ ได้จัดงานพบปะสมาชิกสมาคมฯ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 11:00-14:00 น. ณ ห้องประชุมพึ่งบุญฯ ตึกแปดชั้น สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์: เพื่อจัดพบปะระหว่างสมาชิก กรรมการสมาคมฯ และเครือข่าย และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้แจ้งกิจกรรมประจำปี และข้อมูลต่างๆ แก่สมาชิก
ผู้เข้าร่วมงาน: 100 คน และสมาชิกได้ร่วมจับรางวัลผู้โชคดี คือ บัตรฟรีเข้าดูงานโรงงานแปรรูปอาหารของบริษัท CPRAM ณ จังหวัดปทุมธานีจำนวน 20 คน ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ภายหลังการประชุมได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ผลการจัดพบปะ: บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และมีผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯ เนื่องจากเห็นกิจกรรมเด่นและน่าสนใจของสมาคมฯ

ใส่ความเห็น