สัมมนาวิชาการ “Disruptive Change : เกษตรไทยต้องเปลี่ยนโฉม” พร้อมถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook live

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 ที่จะถึงนี้ ระหว่างเวลา 10:00 – 13: 00 น. คณะกรรมการจัดการสัมมนา ประกอบด้วย สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดงาน สัมมนาวิชาการ เรื่อง “Disruptive Change: เกษตรไทย ต้องเปลี่ยนโฉม”     ในรูปแบบ Hybrid Meeting โดยได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) เป็นประธานในงานสัมมนาฯ และกล่าวแสดงปาฐกถาพิเศษ โดยมี ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.ทองเปลว กองจันทร์)บรรยายพิเศษในเรื่องการปรับตัวของกระทรวงเกษตรฯ

นอกจากนั้น ในช่วงของการเสวนา ยังได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร คือ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา (นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์)  รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช (คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) นางสาวผกากาญจน์ ภู่พุดตาล (กรรมการ บริษัท ผกากาญจน์ จำกัด)  นายสมิต ทวีเลิศนิธิ กรรมการผู้จัดการ (บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด) และดำเนินรายการโดย นายฉันทานนท์ วรรณเขจร (เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและเสนอแนะแนวทางปรับเปลี่ยนในด้านเศรษฐกิจการเกษตรและธุรกิจการเกษตรของไทย จากมุมมองในมิติของวิทยากรจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อเสนอแนะการพลิกโฉมภาคเกษตรไทย ให้เท่าทันกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน

ทั้งนี้ การจัดงานสัมมนาฯ ในครั้งนี้ จะมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live ส่งตรงจากอาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทางช่องทาง Facebook ของสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (Facebook: Agricultural Economics Society of Thailand) และทางช่องทาง Facebook ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (Facebook: เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน) จึงขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ และผู้สนใจติดตามการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live ได้ทั้ง 2 ช่องทาง ตามวันและเวลาดังกล่าว

* * * * * * * * * * * * * *

#Disruptive #Change #Resilience #Adaptive #Way Forward

ใส่ความเห็น