การประชุมวิชาการ เรื่อง การขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรไทยเชิงรุกในประเทศ CLMV

   

              สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์   ร่วมกับ    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร      คณะเกษตรศาสตร์        มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีกำหนดจัดประชุมวิชาการ เรื่อง  ” การขับเคลืื่อนธุรกิจเกษตรไทยเชิงรุกในประเทศ  CLMV ”   ในวันศุกร์ที่  20  กรกฎาคม  2561  ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น   

วัตถุประสงค์หลักคือ  เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน และเผยแพร่องค์ความรู้ แก่ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  รวมถึงผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง

ผู้สนใจ   สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่บัดนี้ัเป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561   โดยสามารถลงทะเบียนผ่านทาง QR code     

และ ดูรายละเอียดได้ทาง Website ที่ http://agecon.kku.ac.th 

ใส่ความเห็น