ประวัติความเป็นมา

                 สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2503 โดยมีนายกสมาคมฯ คนแรก คือ ดร.แสวง กุลทองคำ และได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะกรรมการของสมาคมฯ เข้าเฝ้าถวายความจงรักภักดีและทูลเกล้าถวายเข็มเครื่องหมาย วารสารและกิจการของสมาคม เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2518 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (1) เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวกับการเกษตร (2) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานกับสมาคม หรือองค์การเศรษฐศาสตร์เกษตรหรือองค์การอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์คล้ายกัน เพื่อ แสดง เพิ่มพูน ปรับปรุง และแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นทางเศรษฐศาสตร์เกษตร และเรื่องที่เกี่ยวข้อง (3) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อและพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิก ในด้านการส่งเสริม อาชีพ สวัสดิการ และสัมพันธภาพ (4) เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐกิจการเกษตร และการจัดการธุรกิจการเกษตรแก่ประชาชนและผู้สนใจโดยทั่วไป (5) ไม่ทำให้สังคมเกิดความวุ่นวาย และเกิดการไม่สงบเรียบร้อยด้วยประการใด ๆ ทั้งสิ้น (6) ไม่เกี่ยวกับการเมืองในเรื่องที่จะทำให้เกิดความไม่สงบ และทำลายสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

                 ตลอดระยะเวลาที่สมาคมฯ ได้ดำเนินการจนกระทั่งปัจจุบัน ได้สร้างประโยชน์ต่อคณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยที่จะนำพัฒนาความรู้ พัฒนางานวิจัย และนำผลงานวิจัยไปสู่ชุมชน ซึ่งบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ ทุกประการ

 

คำกราบบังคมทูล

คำกราบบังคมทูล (1) ของ นายแสวง กุลทองคำ นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการนำคณะกรรมการของสมาคมเข้าเฝ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 17 มิถุนายน 2518

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าและคณะกรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภ์ มีความซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้พระราชทาน พระบรมราชวโรกาสให้บรรดาข้าพระพุทธเจ้าได้เข้าเฝ้าถวายความจงรักภักดีและทูลเกล้า ถวายเข็มเครื่องหมาย วารสารและกิจการของสมาคม ตลอดทั้งบรรดาข้าพระพุทธเจ้ามี ความปรารถนาที่จะขอรับพระราชทานพระบรมราโชวาท เพื่อสมาคม ฯ จะได้น้อมรับไว้ ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมต่อไปในโอกาสนี้ด้วย ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเบิกกรรมการของสมาคม ฯ เพื่อทรงทราบคือ

1.นายเทพ ไสยานนท์ อุปนายกสมาคม ซึ่งเป็นรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2.นายกำพล อดุลวิทย์ อุปนายกสมาคม ซึ่งเป็นหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์

3.นายชูศักดิ์ หิมะทองคำ อุปนายกสมาคม ซึ่งเป็นรองประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพ จำกัด

(1) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ >> Download <<