ติดต่อเรา

สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ตึกพิจารณ์พาณิชย์ คณะเศรษฐศาสตร์
ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2579-9430    โทรสาร  0-2579-9429
The Agricultural Economics Society of Thailand Under Royal Patronage
Bhijarnbhanich Building, Faculty of  Economics, Ngamwongwan Rd, Jatujuk, Bangkok Thailand. 10900 Tel. 0-2579-9430, Fax. 0-2579-9429,  E-mail: fecoptk@ku.ac.th