คณะกรรมการบริหารสมาคม

ลำดับ   ชื่อ สกุล ตำแหน่ง อีเมล์
1   นายปีติพงศ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา นายก petipongp@hotmail.com
2   รศ.ดร. ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา อุปนายก sarun_wat@hotmail.com
3   ศ.(เกียรติคุณ) ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ อุปนายก areewiboonpongse@gmail.com
4   รศ. สมพร อิศวิลานนท์ อุปนายก somporn@knit.or.th
5   นายลักษณ์ วจนานวัช อุปนายก luck@baac.or.th
6   ดร. จริยา สุทธิไชยา อุปนายก Jariya@oae.go.th
7   ดร. อภิชาต พงษ์ศรีหดุลชัย เลขาธิการ apichart_p@yahoo.com
8   ดร. เดชรัต  สุขกำเนิด รองเลขาธิการ tonklagroup@yahoo.com
9   ดร. รังษิต ภู่ศิริภิญโญ รองเลขาธิการ prangsit@gmail.com
10   ผศ.ดร. วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย รองเลขาธิการ fecovil@ku.ac.th
11   ดร. กุลภา กุลดิลก เหรัญญิก kulapa.s.k@gmail.com
12   ดร. จักรกฤษณ์ พจนศิลป์ นายทะเบียน fecocrp@ku.ac.th
13   รศ.ดร. ปิติ กันตังกุล ปฏิคม fecoptk@ku.ac.th
14   นาย เดชา ศุภวันต์ กรรมการกลาง d.supawan@yahoo.com
15   นาย สุวิทย์ กิ่งแก้ว กรรมการกลาง suwit@cpall.co.th
16   ผศ.ดร. นุชนาถ มั่งคั่ง กรรมการกลาง feconnm@ku.ac.th
17   ผศ.ดร. กัมปนาท  วิจิตรศรีกมล กรรมการกลาง fecoknv@ku.ac.th
18   ผศ.ดร. อรชส  นภสินธุวงศ์ กรรมการกลาง orachos.n@ku.ac.th
19   ผศ.ดร. ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล กรรมการกลาง thanaporn.a@ku.th
20   ผศ.ดร. สิริรัตน์           เกียรติปฐมชัย กรรมการกลาง sikiat@gmail.com
21   ผศ.ดร. เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ กรรมการกลาง syaowa@kku.ac.th
22   ดร. จิรวรรณ  กิจชัยเจริญ กรรมการกลาง jirawan.k@cmu.ac.th
23   ผศ.ดร. พัชรินทร์ สุภาพันธ์ กรรมการกลาง patchari@mju.ac.th,
24   นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการกลาง pises@lampangfood.com
25   นายสมชาย อุปาระ กรรมการกลาง Somchai.upara@gmail.com